RTC CHIANG MAI CITY BUS - รถเมล์เชียงใหม่

ยกระดับมาตรฐานการขนส่งสาธารณะให้กับเมืองเชียงใหม่

     บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด หรือ RTC Chiang Mai City Bus เป็นบริษัทกลางของเครือข่ายบริษัทพัฒนาเมือง มีพันธกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกายภาพเมืองและพฤติกรรมประชาชนในการเดินทางและการประกอบการธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนการลงทุนทั้งระบบการขนส่ง การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานฃองระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้เกิดโครงข่ายการเดินทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้และเดินทางได้อย่างสะดวก

0 +

ผู้ใช้บริการ

0 +

จำนวนเที่ยวให้บริการ

0 +

จำนวนผู้ติดตาม

0 +

สมาชิกบัตร RTC Transit Card
Services

การให้บริการ RTC Chiang Mai City Bus

PARTNER

พันธมิตรและเครือข่ายพัฒนาเมือง